Algemeen

Kan mijn kind tussen de middag overblijven op de basisschool?

School organiseert overblijven

Basisscholen zijn verantwoordelijk voor het organiseren van de tussenschoolse opvang (TSO), als ouders hierom vragen. Scholen kunnen hiervoor vrijwilligers inschakelen. Dat zijn meestal ouders. Scholen kunnen de tussenschoolse opvang ook uitbesteden. Bijvoorbeeld aan een organisatie voor kinderopvang. Het schoolbestuur bespreekt met de ouders hoe de school het overblijven regelt.

Ruimte voor overblijven op school

De school zorgt voor een veilige ruimte waar de kinderen kunnen eten en zich kunnen ontspannen. De school doet dit in overleg met de ouders.

Toezicht tijdens overblijven op school

De school is verantwoordelijk voor het toezicht op de kinderen tijdens het overblijven. Degenen die toezicht kunnen houden, zijn:

  • ouders of andere vrijwilligers;
  • leerkrachten (maar dit behoort niet tot de normale taak van leerkrachten); 
  • externen, zoals leidsters van naschoolse opvang of kinderopvang.

Ouders mogen het toezicht bijvoorbeeld ook samen met leerkrachten verzorgen. 

Helft overblijfkrachten moet geschoold zijn

Sinds 1 augustus 2011 moet ten minste de helft van de overblijfkrachten zijn geschoold. Ze kunnen hiervoor de TSO-opleiding volgen, een pedagogische cursus of een cursus bedrijfshulpverlening (BHV) of EHBO.

VOG voor overblijfkrachten

Overblijfkrachten op de basisschool moeten een verklaring omtrent het gedrag (VOG) overleggen voor zij met hun werkzaamheden beginnen. Dit geldt ook voor vrijwilligers die toezicht houden bij het overblijven. De VOG mag niet ouder zijn dan 2 maanden op het moment dat de overblijfkracht zijn aanstelling krijgt.

Ouderbijdrage tussenschoolse opvang

Ouders betalen een bijdrage voor de kosten van het overblijven en van het eten. De school mag bepalen hoe hoog die bijdrage is. De medezeggenschapsraad moet met het bedrag instemmen.

Reglement overblijven op school

In de schoolgids van een basisschool vindt u informatie over de tussenschoolse opvang. Aan de orde komen onder andere:

  • gedragsregels;
  • taken en scholing van overblijfkrachten; 
  • het aantal kinderen per overblijfkracht;
  • de pedagogische aanpak.

Continurooster op school

Op scholen met een continurooster moeten alle leerlingen tijdens de middagpauze op school blijven. De school is ook op dat moment verantwoordelijk voor het toezicht op de leerlingen. Het onderwijspersoneel verzorgt het toezicht in de middagpauze. Er is dan dus geen sprake van tussenschoolse opvang. Ouders hoeven dan ook geen overblijfbijdrage te betalen. Ze betalen wel de kosten voor eten en drinken als de school dit verzorgt.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON