Algemeen

Hoeveel leerlingen mogen er in 1 klaslokaal zitten?

Berekening bruto vloeroppervlakte schoolgebouw

De minimale ruimte per leerling wordt uitgedrukt in bruto vloeroppervlakte in vierkante meter per leerling. Bruto vloeroppervlakte is de oppervlakte inclusief ruimten als gangen, trappen en toiletten. Het gaat dus om het vloeroppervlak van het hele schoolgebouw.

Ruimtenormen basisonderwijs en voortgezet onderwijs

In het basisonderwijs geldt een minimale bruto vloeroppervlakte van 3,5 vierkante meter per leerling.

In het voortgezet onderwijs is de vloeroppervlakte per leerling afhankelijk van:

  • het soort onderwijs;
  • het leerjaar.

De ruimtenormen staan in het Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting po/vo.

Ruimtenorm leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Leerlingen die lwoo volgen, hebben recht op meer vloeroppervlak dan andere leerlingen in het voortgezet onderwijs. In klas 1 en 2 krijgen zij 0,7 vierkante meter extra. In klas 3 en 4 krijgen zij 1,2 vierkante meter extra.

Ruimtenorm speciaal onderwijs

Voor het speciaal onderwijs zijn er afwijkende ruimtenormen. De minimale vloeroppervlakte hangt af van:

  • de soort school;
  • de beperking van de kinderen.

Ook deze normen staan in het Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting po/vo.

Ruimtenormen beroepsonderwijs en hoger onderwijs

In het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs gelden geen wettelijke ruimtenormen. De instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de huisvesting.

Ruimtenorm speelplaatsen

Een buitenruimte als de speelplaats heeft ook een vastgestelde norm. De normen van de buitenruimten staan in de 'verordening onderwijshuisvesting' van de gemeente waarin de school staat.

Voor vragen over ruimtenormen en huisvesting kunt u terecht bij de gemeente of bij de instelling zelf.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wie bepaalt of mijn kind blijft zitten of overgaat naar de volgende groep of klas?
Hoe dien ik een klacht in over een basisschool of een school voor voortgezet onderwijs?
Kan ik een particuliere school oprichten?
Wat is de ouderbijdrage die scholen kunnen vragen?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON