Algemeen

Welke opleidingen kan ik volgen in de volwasseneneducatie?

Opleidingen voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo)

Via het vavo kunnen volwassenen van 18 jaar en ouder alsnog een diploma of deelcertificaat halen voor vmbo (theoretische leerweg), havo of vwo. Ook jongeren vanaf 16 jaar kunnen onder voorwaarden via het vavo een diploma halen.

Opleidingen Nederlands als 2e taal I en II (NT2)

Deelnemers aan de opleidingen Nederlands als 2e taal I en II worden opgeleid voor het staatsexamen Nederlands als 2e taal. Dit examen is bedoeld voor mensen die het Nederlands niet als moedertaal hebben, maar willen laten zien dat ze het Nederlands voldoende beheersen om in Nederland te kunnen werken of studeren.

Deelnemers volgen de opleiding aan een roc.

Opleidingen Nederlands en rekenen

De opleidingen Nederlands en rekenen zijn bedoeld om de taal- en rekenvaardigheden op niveau 1F of 2F te brengen. De gemeente bepaalt het aanbod aan opleidingen. Deelnemers volgen de opleiding aan een regionaal opleidingencentrum (roc).

Meer aandacht voor taal en rekenen

De Rijksoverheid wil bij volwasseneneducatie een grotere groep laaggeletterden bereiken dan nu het geval is. Gemeenten mogen daarom vanaf 2013 alleen nog cursussen en opleidingen inkopen die mensen helpen beter te worden in taal en rekenen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Kan ik met een handicap een aangepast staatsexamen Nederlands als 2e taal (NT2) doen?
Kan ik in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) ontheffing krijgen van examenvakken vwo, havo of vmbo?
Kom ik in aanmerking voor de tegemoetkoming schoolkosten deeltijders?
Wat is analfabetisme en wat is laaggeletterdheid?
Wanneer heb ik recht op vermindering, vrijstelling of teruggave van het cursusgeld?

Externe artikelen
Volwasseneneducatie

Download: HTML | CSV | Excel | JSON