Algemeen

Mag ik mijn kind thuisonderwijs geven?

Redenen vrijstelling van inschrijving op een school

Thuisonderwijs is alleen mogelijk in de volgende gevallen:

  • Uw kind is vrijgesteld van de plicht om ingeschreven te staan op een school volgens artikel 5 onderdeel a van de Leerplichtwet. Dit houdt in dat uw kind vrijgesteld is op basis van psychische of lichamelijke gronden. U moet jaarlijks aangeven dat u beroep wilt doen op deze vrijstelling. Dit doet u voor 1 juli bij de leerplichtambtenaar in uw woongemeente. U heeft hiervoor een verklaring van een arts of andere deskundige nodig.
  • Uw kind is vrijgesteld van de plicht om ingeschreven te staan op een school volgens artikel 5 onderdeel b van de Leerplichtwet. Uw kind heeft dan vrijstelling wegens bezwaren tegen de levensbeschouwelijke richting van elke school binnen redelijke afstand. U geeft jaarlijks aan dat u beroep doet op deze vrijstelling. Dit doet u voor 1 juli bij de leerplichtambtenaar in uw woongemeente. U geeft hierbij aan dat u beroep doet op vrijstelling vanwege richtingsbedenking.

Bijles en privéonderwijs niet tijdens schooltijd

Leerplichtige kinderen mogen privéonderwijs niet volgen tijdens de uren waarop ze op school aanwezig moeten zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor bijles of huiswerkbegeleiding.

Plan: vrijstelling om bezwaar tegen godsdienst of richting vervalt

Een leerling kan vrijstelling krijgen van de plicht om naar school te gaan op grond van levensbeschouwing of godsdienst. Het aantal van deze vrijstellingen is gegroeid: van 94 in 2000 tot 429 in 2012.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil deze grond voor vrijstelling afschaffen. Volgens hem hebben alle kinderen recht op onderwijs en komt onderwijs het beste tot zijn recht op school. Ook is de dagelijkse gang naar school belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Bovendien is toezicht op de kwaliteit van het thuisonderwijs lastig.

De staatssecretaris van OCW gaat een wetsvoorstel maken om deze vrijstelling af te schaffen. De Tweede en Eerste Kamer moeten met het wetsvoorstel instemmen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Wanneer hoeft mijn kind niet naar school?
Welke maatregelen zijn er tegen spijbelen in het onderwijs?
Wie houdt toezicht op de leerplicht?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON