Algemeen

Mag een school voor voortgezet onderwijs mijn kind van school sturen?

Besluit school om uw kind van school te sturen

Het bevoegd gezag van een school beslist of het een leerling van school stuurt. Wie het bevoegd gezag is, staat in de schoolgids. Wil het bevoegd gezag uw kind van school sturen? Dan het eerst naar uw verhaal luisteren en naar dat van de leraar of mentor. Ook moet de school met de Inspectie van het Onderwijs overleggen.

Zijn de resultaten van uw kind onvoldoende? Dan mag de school uw kind alleen aan het einde van het schooljaar wegsturen.

Bezwaar maken tegen besluit om uw kind van school te sturen

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing om uw kind van school te sturen. Het bevoegd gezag moet u laten weten dat u bezwaar kunt maken.  

Bezwaar maken doet u binnen 6 weken nadat u het besluit schriftelijk heeft ontvangen. U stuurt het bezwaar schriftelijk naar het bevoegd gezag van de school. U mag uw bezwaar mondeling toelichten. Ook krijgt u informatie over de adviezen en rapporten die het bevoegd gezag gebruikte bij het besluit om uw kind van school te sturen. Na uiterlijk 4 weken neemt het bevoegd gezag een beslissing over uw bezwaar.

Blijft de school bij haar besluit uw kind weg te sturen? Dan kunt u de zaak voorleggen aan de rechter. Dat is de bestuursrechter als het gaat om een openbare school. En de civiele rechter als uw kind naar een bijzondere school gaat. Bij de rechtsprocedure heeft u een advocaat nodig.

Schoolbezoek tijdens behandeling van het bezwaar

Het bevoegd bezag kan beslissen dat uw kind niet op school mag zijn zolang het bezwaarschrift in behandeling is.

Nieuwe school vinden voor uw kind nadat het van school is gestuurd

Wordt uw kind van school gestuurd? Dan moet het bevoegd gezag een andere school zoeken voor uw kind. Uw kind is leerplichtig. Daarom mag de school voor voortgezet onderwijs uw kind pas definitief van school sturen als de nieuwe school is gevonden.

Wettelijke regels wegsturen leerlingen voortgezet onderwijs

De wettelijke regels rond toelating en wegsturen van leerlingen vindt u in artikel 27 van de Wet op het voortgezet onderwijs en in de artikelen 13 en 14 van het Inrichtingsbesluit WVO. Het is verstandig de schoolgids te raadplegen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Mag een school voor voortgezet onderwijs mijn kind schorsen?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON