Algemeen

Hoeveel lesuren moet ik krijgen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?

Onderwijstijd beroepsbegeleidende leerweg (bbl)

Volgt u een beroepsbegeleidende leerweg (BBL)? Dan gaat u meestal 1 dag per week naar school en werkt u de overige 4 dagen. De onderwijstijd bij BBL moet ieder jaar bestaan uit ten minste 850 uren waarvan ten minste 200 begeleide onderwijsuren en 610 uren beroepspraktijkvorming (bpv). Zit het aantal begeleide onderwijsuren op het minimum van 200 uur? Dan moeten er meer uren beroepspraktijkvorming  zijn. Dit geldt ook omgekeerd. Tot beroepspraktijkvorming  en begeleide onderwijsuren samen minimaal 850 uur zijn.

Onderwijstijd beroepsopleidende leerweg (bol)

Volgt u een beroepsopleidende leerweg (bol)? Dan gelden de volgende verplichte minimum urennormen:

BOL opleidingen Onderwijsuren BPV Totaal
Entreeopleiding 600 Geen minimum 1.000
1-jarige opleiding 700 250 1.000
2-jarige opleiding 1.250 450 2.000
3-jarige opleiding 1.800 900 3.000
4-jarige opleiding 2.350 1.350 4.000

De urennormen voor de BOL gelden niet per studiejaar, maar voor de totale studie. Het 1e jaar van de opleidingen op de niveaus 2 tot en met 4 moet altijd bestaan uit 700 uren begeleide onderwijsuren. Er zijn aparte normen voor de begeleide onderwijsuren en de beroepspraktijkvorming (stage). Deze tellen niet altijd op tot het totaal minimumuren. De mbo-scholen hebben de ruimte om de rest van de uren naar keuze in te zetten voor begeleide onderwijsuren of voor beroepspraktijkvorming.  

Nieuwe urennormen 2013 en 2014

De nieuwe urennormen gelden per 1 augustus 2013 voor de bbl. En per 1 augustus 2014 voor de bol. De urennormen gelden niet voor de studenten die vóór deze data stonden ingeschreven voor een beroepsopleiding. Zij moeten de opleiding afmaken uiterlijk in het studiejaar ná het studiejaar waarin de voor hen geldende studieduur is verstreken. In deze situatie geldt de (oude) norm van ten minste 850 uren onderwijstijd (onderwijsuren en bpv).

Afwijken van de urennormen

Soms kan een opleiding afwijken van het minimum aantal uren. De instelling moet dit dan wel goed onderbouwen en de kwaliteit garanderen. Dit moet blijken uit onder andere:

  • studenttevredenheid;
  • tevredenheid van medewerkers en bedrijven;
  • studiesucces. 

Ook moet de deelnemersraad vooraf instemmen met het alternatieve programma van de opleiding. Daarnaast moet een verantwoording in het jaarverslag staan.

3e leerweg mbo

Ook de erkende private (niet bekostigde) mbo-opleidingen (bol en bbl) moeten aan de minimumnormen voor onderwijstijd voldoen. Zijn er studenten die daaraan geen behoefte hebben? Voor hen is er de 3e leerweg naast de bol en de bbl. Voor de 3e leerweg hoeven erkende private mbo-opleidingen niet aan de urennormen te voldoen. Deze 3e leerweg kan alleen als private (niet bekostigde) opleiding worden aangeboden.  

Vakantiedagen mbo

Voor mbo-studenten bestaat geen wettelijk aantal vakantiedagen. De school stelt op basis van het aantal lesuren de schoolvakanties vast.

Klachten over lesuren mbo

Bent u het niet eens met het aantal lesuren dat u van school krijgt? Dan kunt u dit bespreken met het schoolbestuur. Komt u er samen niet uit? Stuur dan een brief naar de klachtencommissie of het College van Bestuur van de school. En stuur een kopie ter informatie naar de Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie).


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Externe artikelen
Beroepsonderwijs

Download: HTML | CSV | Excel | JSON