Algemeen

Hoe kan ik als ouder bij de school betrokken zijn?

Ouderparticipatie op school

Kinderen leren thuis, én op school. Daarom is er geen scherp onderscheid te maken tussen uw verantwoordelijkheid en die van de school. Door een goed contact met de school kunt u heldere afspraken maken. U spreekt af wie wat doet en wie waarvoor verantwoordelijk is. Partnerschap tussen ouders en school verschilt per onderwijstype:

 • Partnerschap school en ouders in basisonderwijs

  In het basisonderwijs zijn ouders over het algemeen zeer  betrokken bij de school van hun kind. De scholen doen vaak een beroep op de ouders, bijvoorbeeld bij buitenschoolse activiteiten of als leesouder.
 • Partnerschap school en ouders in voortgezet onderwijs

  Op de middelbare school zijn de kinderen wat ouder. De afstand tussen ouders en scholen is daardoor groter. Het is belangrijk dat ouders kinderen ondersteunen en het belang van onderwijs onderstrepen. Ook kunnen ouders helpen bij de studiekeuze van hun kinderen.
 • Partnerschap school en ouders binnen mbo

  In het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) zijn ouders het minst betrokken bij het onderwijs van hun kind. Het contact dat mbo-instellingen met ouders hebben gaat vaak over problemen, zoals schoolverzuim. Het thuisfront is belangrijk bij de loopbaanoriëntatie en beroepskeuze. Ouders spelen een belangrijke rol in de strijd tegen schoolverzuim en uitval.

Wat verwacht de school van u?

Scholen moeten een heldere visie hebben hoe zij de samenwerking met u willen vormgeven. Een school mag van u verwachten dat:

 • u de school informeert over belangrijke ontwikkelingen (van uw kind) thuis;
 • u thuis een stimulerende leeromgeving organiseert;
 • u op een opbouwende manier met de school samenwerkt in het belang van uw kind.

Lid worden medezeggenschapsraad (MR)

Binnen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs heeft elke school verplicht een medezeggenschapsraad (MR). Dit is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over het schoolbeleid, zoals het onderwijskundig plan of het schoolreglement. Om lid te worden van de MR moet u gekozen worden.  Hoe de verkiezingen voor de raad zijn geregeld, staat in het MR-reglement van de school.

Binnen het middelbaar beroepsonderwijs gelden andere regels voor medezeggenschap.

Lid worden ouderraad

De meeste scholen hebben naast een MR ook een ouderraad. In de ouderraad zitten vertegenwoordigers van de ouders. De ouderraad kan de MR adviseren over onderwerpen die vooral voor de ouders belangrijk zijn. Ook kan de ouderraad de MR vragen een advies door te geven aan het schoolbestuur. De leden van de ouderraad worden door en uit de ouders gekozen.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Download: HTML | CSV | Excel | JSON