H

W

Aan welke eisen moet een docent voldoen?

Bekwaamheidseisen voor docenten

De bekwaamheidseisen uit de Wet op de beroepen in het onderwijs (BIO) zijn bedoeld voor docenten in het:

  • basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs;
  • voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs;
  • beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

In totaal moet een docent aan 7 bekwaamheidseisen voldoen. Deze zijn gebaseerd op de verschillende rollen die docenten hebben en situaties waar ze mee te maken kunnen krijgen. Zo moet een docent interpersoonlijk competent zijn: hij kan op een goede, professionele manier met leerlingen omgaan. Of organisatorisch competent: hij kan zorgen voor een overzichtelijke, ordelijke en taakgerichte sfeer in zijn groep of klas.

De eisen zijn opgesteld door de Stichting Beroepskwaliteit Leraren en ander onderwijspersoneel (SBL). SBL heeft verschillende producten ontwikkeld om te testen of een docent over de competenties beschikt. SBL is in 2011 opgeheven. In plaats daarvan is Onderwijscoöperatie opgericht. De Onderwijscoöperatie is op dit moment bezig de bekwaamheidseisen te herijken.

Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

Onderwijspersoneel moet voor indiensttreding een geldige Verklaring omtrent het gedrag (VOG) overhandigen aan de school. Hierin staat dat het gedrag geen belemmeringen vormt voor de (nieuwe) baan.

Bekwaamheidsdossier voor iedere docent

Scholen zijn verplicht om van iedere docent een bekwaamheidsdossier bij te houden. Hierin staan de afspraken die de werkgever met de leraar maakt. Bijvoorbeeld over de ontwikkeling van zijn bekwaamheid via (bij)scholing. De bekwaamheidsdossiers waarborgen de kwaliteit van docenten en daarmee ook de kwaliteit van het onderwijs.

Kwaliteit nieuw onderwijspersoneel

Bij de werving van nieuw personeel mogen scholen alleen docenten benoemen die aan de bekwaamheidseisen voldoen. Naast deze eisen mag de school nog aanvullende criteria opstellen.

Bent u een docent met een onderwijsbevoegdheid en voldoet u niet aan alle bekwaamheidseisen? Dan moet u de mogelijkheid hebben om deze aan te leren. U kunt hierover afspraken maken met uw werkgever.

Toezicht Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs van de school. Met de kwaliteit van de individuele docent houdt de inspectie zich niet bezig. Alleen als het onderwijs op een school naar het oordeel van de inspectie niet van voldoende kwaliteit is, kan zij de bekwaamheidsdossiers betrekken in haar onderzoek. De school moet immers voldoen aan de wettelijke eisen voor de bekwaamheid van leraren.


Informatie over dit hoofdstuk
Datum laatste aanpassing: 2015-07-22 13:26:29
Licentie: CC0 1.0 Universal
Taal: nl-NL

Meer over dit onderwerp
Hoe word ik zij-instromer in het onderwijs?
Wat is de Promotiebeurs voor leraren?
Wat is een leraar in opleiding (lio)?
Hoe word ik docent in het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve)?
Welke onderwijsbevoegdheden zijn er?
Wat is de functiemix leraren en waar vind ik informatie over de functiemix?
Wanneer heb ik recht op een bovenwettelijke uitkering in het onderwijs?

Download: HTML | CSV | Excel | JSON